Privacy Policy

Privacy Statement Conversationals Development BV 

Van kracht per 1 mei 2019.

Versie 1.1

Conversationals Development BV is zich van bewust dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten van essentieel belang is. Daarom vinden we het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening persoonlijk, betrokken en open is. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens hoort hierbij.

De ingang van de Europese privacywetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming, voorts ‘AVG’) en de daarop gebaseerde Nederlandse Uitvoeringswet brengt met zich mee dat Conversationals Development BV verplicht is om nieuwe en bestaande klanten (en overige betrokkenen: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen’) duidelijk te informeren over de verwerking van de persoonsgegevens. In het kader van een rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van persoonsgegevens zal dit privacy statement de nodige informatie hierover verschaffen.

 

Grondslagen en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Conversationals Development BV zal op grond van ondubbelzinnige toestemming van het individu de persoonsgegevens van betrokkenen in de zin van art. 4 lid 1 van de AVG verwerken. Daarnaast zal de verwerking van persoonsgegevens in grote mate noodzakelijk zijn voor de uitvoering van overeenkomsten met betrokkenen, waarbij de betrokkene partij is. Denkt u hierbij aan de uitvoering van inzet overeenkomsten. De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van o.a. inzet overeenkomsten zijn toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat enkel noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (‘minimale gegevensbescherming’). Tot slot kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor nakoming van wettelijke plichten, zoals fiscale plichten of verplichtingen op basis van het arbeidsrecht. Persoonsgegevens worden onder meer gebruikt om het contact te onderhouden met klanten, leveranciers, zelfstandigen en overeenkomsten met deze partijen uit te voeren.

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

U bent in beginsel niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Echter, gezien de noodzakelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens, onder meer ter uitvoering van overeenkomsten, is Conversationals Development BV genoodzaakt om te vragen naar uw persoonsgegevens zodat deze vervolgens verwerkt kunnen worden. Het niet verstrekken van uw persoonsgegevens zal als gevolg met zich meebrengen dat Conversationals Development BV niet in staat zal zijn om te voldoen aan de overeenkomst of een wettelijke plicht. Dit zal beide partijen niet ten gunste komen. U wordt daarom verzocht uw persoonsgegevens te verstrekken aan Conversationals Development BV.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens en waar worden deze opgeslagen (beveiliging)?

De door Conversationals Development BV verzamelde gegevens worden in eerste instantie ontvangen door een medewerker van Conversationals Development BV of een derde partij die voor Conversationals Development BV met een specifiek doel persoonsgegevens verwerkt, zoals de Arbodienst van Conversationals Development BV (‘de verwerker’). De contactgegevens van deze verwerker(s) kunnen worden opgevraagd door gebruik te maken van de contactgegevens van Conversationals Development BV in de daartoe bestemde paragraaf. U kunt uw rechten ten aanzien van deze persoonsgegevens inzien in de paragraaf: ‘Welke rechten heeft u als betrokkene?’

Conversationals Development BV doet er alles aan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. Conversationals Development BV gebruikt diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. De persoonsgegevens die verwerkt worden door Conversationals Development BV zullen op een externe server worden opgeslagen, om de veiligheid van uw persoonsgegevens optimaal te waarborgen. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland. Conversationals Development BV zal geen persoonsgegevens versturen buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Conversationals Development BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, zoals op grond van wettelijke verplichtingen. Conversationals Development BV hanteert in beginsel een bewaartermijn van twee (2) jaar voor de meeste persoonsgegevens. Zolang een overeenkomst of samenwerking voortduurt en de gegevens van belang zijn zullen deze nog worden bewaard. In sommige specifieke situaties geldt een wettelijke bewaarplicht. Zo moeten loongegevens zeven jaar worden bewaard op grond van fiscale wetgeving. Ook kan er een specifieke reden zijn om persoonsgegevens ná afloop van bewaartermijn van twee jaar nog gegevens te bewaren. Zo kan het zijn dat er een juridische procedure loopt of verwacht wordt en dat de persoonsgegevens voor deze procedure moeten worden gebruikt. Dit neemt echter niet weg dat u het recht hebt om het wissen van persoonsgegevens te verzoeken in een aantal situaties. Meer hierover in de paragraaf: ‘Welke rechten heeft u als betrokkene?’ onder recht van vergetelheid. Indien dit recht in juiste situaties wordt ingeroepen, worden de bewaarde persoonsgegevens verwijderd binnen uiterlijk een maand, tenzij het om een complex verzoek gaat, dan geldt een verwijderingstermijn van drie (3) maanden.

 

Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en hoe nemen wij besluiten? Conversationals Development BV maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering. Een besluit wordt door Conversationals Development BV genomen op basis van een menselijke blik.

Welke rechten heeft u als betrokkene?

Hieronder vindt u een kort overzicht van uw rechten:

Het recht op dataportabiliteit:

Het recht van dataportabiliteit brengt met zich mee dat u het recht hebt om uw verstrekte persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben, middels een verzoek daartoe. Dit recht is geïntroduceerd om gegevens van betrokkenen makkelijker te kunnen doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst.

Het recht op vergetelheid:

Het recht van vergetelheid brengt met zich mee dat persoonsgegevens in bepaalde situaties moeten worden gewist zodat de betrokkene ‘vergeteld’ wordt. Dit recht kan enkel ingeroepen worden indien persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden van de onderneming, u uw toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens intrekt, de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt door ons of omdat er een wettelijk bepaalde bewaartermijn wordt overschreden. Gegevens die opgeslagen zijn in back-ups, vallen ook onder dit recht.

N.B.: U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens!

Het recht op inzage:

Het recht op inzage leidt ertoe dat u het recht hebt om te vragen welke gegevens wij van u hebben, alsmede dat u deze gegevens ook mag inzien. Het verschil tussen het recht op inzage en dataportabiliteit is dat het recht van dataportabiliteit ook met zich meebrengt dat wij uw gegevens dienen te versturen naar u op uw verzoek, daar waar het recht van inzage dit niet verplicht.

Het recht op rectificatie:

Dit recht brengt met zich mee dat onjuiste persoonsgegevens gewijzigd mogen worden. Het recht op beperking van de verwerking: In bepaalde situaties heeft u het recht op een beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens. Een der volgende situaties geeft u de mogelijkheid dit recht in te roepen: gegevens zijn mogelijk onjuist (mogen niet door ons worden gebruikt zolang niet gecontroleerd is of deze kloppen), de verwerking is onrechtmatig (gegevens mogen niet worden verwerkt, maar u wil niet dat ze gewist worden omdat u ze op een later moment nog wil opvragen), de gegevens zijn niet meer nodig (u heeft de gegevens nog nodig, terwijl wij deze gegevens niet meer nodig hebben voor onze doeleinden) of u maakt bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens (deze gegevens mogen niet meer door ons worden verwerkt).

Het recht op bezwaar:

Het recht van bezwaar kunt u altijd inroepen. Dit recht zal echter niet van toepassing zijn indien dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking worden aangevoerd door ons die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Zolang niet duidelijk is of onze gronden zwaarder wegen, mogen wij de betreffende gegevens niet verwerken.

Het recht op een menselijke blik bij besluiten:

U hebt het recht om te vorderen dat een menselijke blik over besluiten gaat die over u gaan. Dit recht wordt doorgaans ingeroepen indien besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens worden genomen, zoals bij profilering. Na beoordeling van de mens, wordt door ons een nieuw besluit genomen indien van toepassing.

Ik heb een klacht over de verwerking van mijn persoonsgegevens

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder in Nederland. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de bevoegde privacy toezichthouder. Het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens is mogelijk via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoe kunt u ons contacteren? Conversationals Development BV zal verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens die we verzamelen, uw verwerkingsverantwoordelijke.

Hieronder treft u onze contactgegevens aan:

Naam onderneming: Conversationals Development BV

Adres: Newtonlaan 115

Postcode: 3584BH

Plaats: Utrecht

E-mailadres: niels@conversationals.nl

Telefoonnummer:

KVK-nummer: 72317353

Indien u contact wenst op te nemen met ons over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of uw privacyrechten, kunt u via bovenstaande contactgegevens bij ons terecht met uw vragen, opmerkingen, verzoeken en overige zaken.